Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen in deze Algemene Voorwaarden?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze Algemene Voorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

  • Overal waar we verwijzen naar “Koper” of “je” in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via deze Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
  • Met “Consument” wordt verwezen naar elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere goed(eren) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.
  • Met de “Website” wordt www.tiffanypatronen.nl bedoeld. De website verkoopt via het bedrijf KULAV.
   KULAV is het bedrijf waar Claudia Kuyken en Gerrit Lavrijsen de eigenaars van zijn en waar tevens glaskunst verkocht wordt.
  • KULAV” is KULAV COMMV., met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel (België), Sint franciscusstraat 33, en met ondernemingsnummer BE841889922.
  • Met “Algemene Voorwaarden” wordt de volledige lijst van vragen en hun antwoorden van deze algemene voorwaarden bedoeld.

De begrippen die hier gedefinieerd worden gelden voor alle vragen van de Algemene Voorwaarden.

2. Wie zijn wij?

De bestelling en verkoop van goederen via deze Website wordt je aangeboden door KULAV COMMV., met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel (België), Sint franciscusstraat 33. Zij draagt ondernemingsnummer BE841889922, is gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0841889922 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

3. Welke voorwaarden zijn van toepassing op mijn bestelling en de overeenkomsten?

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje bij KULAV, het plaatsen van een bestelling, het inschrijven voor een workshop en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

De rechtsverhouding tussen de Koper en KULAV en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de elektronische orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht.

KULAV wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die KULAV uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

KULAV heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Koper, heeft deze 5 werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Koper opmerkingen formuleert dan zal KULAV met de Koper in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen dan wordt de Koper geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Koper.

Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Consument worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. KULAV en de Koper zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen die zo veel mogelijk aansluit bij de strekking van deze Algemene Voorwaarden .

Indien KULAV één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

4. Hoe lang gelden de aanbiedingen op de Website?

Elk aanbod op de Website is slechts informatief. KULAV mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden KULAV niet.

Ondanks het feit dat de catalogus en Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

KULAV is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KULAV is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

5. Wanneer is mijn bestelling definitief?

De overeenkomst komt tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst en betaald op de Website.

KULAV behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

6. Sluit ik online een echt contract?

KULAV en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat ook via elektronische weg, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden, een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van de bestelling. De elektronische bestanden die KULAV bijhoudt, gelden hierbij als bewijs.

KULAV gaat er dan ook redelijkerwijze van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en zo de overeenkomst tracht af te sluiten gerechtigd en bekwaam is om de Koper te verbinden.

7. Wat is allemaal inbegrepen in de prijzen vermeld bij de goederen?

De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de patronen zoals zij woordelijk omschreven zijn.  De patronen worden na betaling van de klant via een directe download aan de klant ter beschikking gesteld. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

Alle prijzen op de Website zijn inclusief btw en in euro.

Alle prijzen gelden FCA Lommel (Incoterms 2010).

Houd steeds rekening met eventueel bijkomende kosten die gepaard gaan met uw keuze van betalingsmogelijkheid (zie vraag 13. Welke betalingsmogelijkheden heb ik?).

8. Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?

Bij KULAV worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

9. Wat moet ik nu precies betalen?

Als Koper ben je gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in ‘Stap 5. Controleer uw bestelling’ en in de orderbevestiging die je ontvangt, zoals beschreven in vraag 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door KULAV worden rechtgezet.

10. Hoe lang gelden prijzen?

KULAV behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de goederen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard.

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen het plaatsen van de bestelling en de levering van de goederen kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heb je evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door KULAV.

11. Wanneer en hoe moet ik mijn bestelling betalen?

In principe dien je steeds vooraf te betalen.
Bij het plaatsen van de bestelling heb je de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:

  • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD/MAESTRO)
  • Bancontact / MisterCash
  • PayPal
  • iDEAL
  • American Express
  • Vooruitbetaling per overschrijving
  • Carte Bleue
  • EPS
  • SOFORT BANKING
  • GIROPAY

   Je kiest je betaalwijze in stap 4 ‘Betalingsgegevens’ van het bestelproces. Als je kiest voor vooruitbetaling per overschrijving dan vind je de bankgegevens terug op de orderbevestiging en de e-mail die je zal ontvangen. Jouw bestelling zal verzonden worden nadat wij de betaling ontvangen hebben.

12. Wat als ik nog niet betaald heb?

Behoudens indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen KULAV en de Koper, kan er geen levering (download) plaatsvinden wanneer de bestelling niet integraal betaald is.

Indien er een andersluidende specifieke betalingsregeling werd afgesproken tussen KULAV en de Koper, dienen de facturen te worden betaald op het tijdstip zoals opgenomen in deze regeling. Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen aan KULAV worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

Indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt, behoudt KULAV zich het recht voor om de levering, ook deze van andere bestellingen, op te schorten.

De Koper is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

KULAV behoudt zich eveneens het recht voor de betreffende overeenkomst, en eventuele andere overeenkomsten die nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien de Koper de bestelling niet tijdig betaalt. In dit geval is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 35% van de nog te betalen bedragen, ongeacht het recht van KULAV om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Koper met zich meebrengt voor KULAV.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook van de eventueel verschuldigde intresten en schadevergoedingen, worden alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, procedure WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Koper.

13. Directe download

Zodra u het bedrag betaald heeft (of niet betaald ingeval van een gratis patroon) rekent u af in de webshop. U plaatst de bestelling, vult uw n.a.w. gegevens en emailadres in. Zodra u betaald heeft is de download meteen beschikbaar. U ziet onder downloads een grote blauwe knop. Als u daarop klikt wordt het pdf bestand gedownload.

Directe downloads kunnen niet geretourneerd, geruild of geannuleerd worden.

13a. Uw rechten / onze rechten

Wanneer u onze patronen koopt ontvangt u een digitaal bestand in de vorm van een directe download.

U heeft het recht om met dat patroon zoveel tiffany werkstukken te maken als u wil. U kunt die tiffany werkstukken zelfs verkopen.

Wat u niet mag doen, is dit patroon doorverkopen, claimen als uw eigen ontwerp of dit patroon aan iemand weggeven. Als iemand een exemplaar wil, stuur ze dan naar onze shop.
Wij zullen geen ondersteuning bieden aan onrechtmatig verkregen patronen.
Heeft u het patroon rechtmatig gekocht kunt u altijd een beroep op ons doen voor raad en advies of bij eventuele moeilijkheden of problemen.

14. Welke gevolgen heeft de keuze voor een bepaalde betalingswijze?

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. KULAV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

15. Kan ik veilig online betalen?

Voor de verwerking van de online betalingen doet KULAV beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. KULAV stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Koper die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. KULAV heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Koper, kan KULAV in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

16. Wat is een standaard levering?

Aangezien er directe downloads verkocht worden is er geen sprake van een fysieke levering.

Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de orderbevestiging vanwege KULAV wordt geacht een bijkomende bestelling te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

 17. Kan ik een bestelling annuleren?

Aangezien de patronen beschikbaar gesteld worden aan u via een directe download kunnen deze niet geretourneerd, geruild of geannuleerd worden.

18. Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Nee, aangezien de patronen beschikbaar gesteld worden aan u via een directe download kunnen deze niet geretourneerd, geruild of geannuleerd worden. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

19. Waarvoor is KULAV aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van KULAV ten aanzien van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; (2) het bedrag dat KULAV in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door KULAV aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

Ten aanzien van de Koper is KULAV in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, noch voor schade ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal KULAV volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.

KULAV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht en/of hardship in de ruimst mogelijke betekenis van beide rechtsbegrippen, en met inbegrip van onder meer: sociale onrust, files, brand, weersomstandigheden, technische defecten, schaarste aan grondstoffen, prijsfluctuaties, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, en/of het op enig moment onbeschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere derden op dewelke beroep werd gedaan, etc. Ingeval van overmacht en/of hardship kan KULAV naar eigen keuze en inzicht: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst met de Koper ontbinden; (3) de Koper uitnodigen om nieuwe, aangepaste voorwaarden te onderhandelen.

20. Welke van mijn gegevens gebruikt KULAV en wat doet zij hiermee?

Bij elk bezoek aan de Website herkent de webserver van KULAV automatisch enkel jouw domeinnaam, niet jouw e-mailadres. KULAV bewaart jouw e-mailadres wel bij een bezoek aan de Website als je boodschappen/vragen plaatst op deze Website en/of als je dit aan ons communiceert, en dit samen met alle informatie die je vrijwillig verstrekt, bv. wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief.

KULAV ontvangt (en bewaart) geen gegevens met betrekking tot de betaling en is hiervoor geenszins aansprakelijk (zie vraag 14. Kan in veilig online betalen?).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de Website te verbeteren, om de inhoud en de lay-out van de pagina’s te optimaliseren voor elke individuele bezoeker, alsmede om je op de hoogte te stellen van updates van de Website en om je later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op de Website gebruikt KULAV cookies om jouw voorkeuren te registreren, zoals informatie over jouw boodschappenlijst en om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. Hiervan word je op de hoogte gesteld via een pop-up scherm. 

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

  • per e-mail:  info@KULAV.nl
  • per brief: Sint franciscusstraat 33, 3920 LOMMEL – Belgie.

KULAV behandelt alle door een Koper verstrekte gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heb je het recht alle gegevens op jouw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.

Je kan je steeds, gratis en op aanvraag, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor moet je contact opnemen met KULAV. Dit kan op bovenvermeld e-mailadres en postadres.

Alleen al door het feit dat de Koper op de Website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze KULAV om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit.

Wees je ervan bewust dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op jouw eigen risico.

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen.

21. Kan ik mij beroepen op schuldcompensatie?

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen KULAV en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft.

22. In welke talen kan ik deze Algemene Voorwaarden terugvinden?

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op de Website, in het Nederlands.

23. Wat bij geschillen?

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Als Consument kan je er wel voor opteren een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van het geschil in te dienen bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie (bereikbaar via volgende link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Deze dienst zal de aanvraag zelf behandelen of doorsturen naar een bevoegde entiteit.

Ben je een Consument met woonplaats buiten België (maar binnen de EU), dan kan je bovendien een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.